Hiểu biết về Tình trạng Con Người trang 1

Who Am I

Kinh nghim này tht tốt đp, đi và mang tính githoát, khi  con  ngưi  học  hỏi  đ giúp  đ lẫn  nhau. Không th nào nhn mnh đưc  nhu  cln  lao mà con người có, đ được thc s lắng ngheđược nhìn nhn một cách nghiêm túc, được hiu biết.

Ngành m lý hin đi đã m cho chúng ta c ý rt nhiu  đến điu này. cốt lõi ca toàn b ngành m lý liu pháp  là loi mối quan  h mà trong đó, chúnta có thnói ra mọi s, ging như  một đứa tr s nói tất  c vi mẹ nó.

Không ai trên thi gii này có th t do phát  trin tìm được một  cuc sntrọn  vn, mà không cm thy được ít nht  một ngưi hiu mình...

Người nào t nhìn thy bn thân  mình rõ ràng đu phi ci mở đi vi một người thân  tín mà mình đã t do chn la và xng đáng vi một nim tin như vy.

“Bhãy lng  nghe  tất  c nhng  cuộc nói  chuyn ca thế giới chúng  ta, giữa các quốc gia cũng n giữa các la đôi.  Phn  ln  đó  là nhng  cuộc  đi  thoi  ca  ngưi điếc.


Tiến sĩ Paul Tournier, Bác sĩ Y khoa,
Chuyên gia Tâm thn và c gi người Thy Sĩ.

Rồi Đc Chúa phán:

Con ngưi một mình không tốt ...
(St 2:18)


T quan  h ca chúng  ta ám ch một  quá  trình qua đó, ngưhoc s vt nào đó đưc làm cho ph biến, nghĩa là đưc chia s. Nếu bn nói vi tôi một điu mt, thế rồi bvà tôi cùng có s hiu  biết về điu   mt  ca bn, và bn đã truyn đt điu đó cho tôi.

Nhưng  bn  có nhiu  điu  hơn  na  để  truyn đt cho tôi, nếu bn  mun, hơn  là ch có một  trong  nhng  mt ca mình. Bn có th nói vi tôi bn  là ai, cũng như tôi có th nói vi bn tôi là ai.

0 comments:

Post a Comment