Xây dựng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp


Xây dựng phan mem ke toan của bạn có thể là một thách thức phức tạp nhưng lại bổ ích. Điều quan trọng nằm ở thiết kế ban đầu của bạn và sự hiểu biết cơ bản của bạn về kế toán. Nếu bạn yếu kém trong kiến ​​thức kế toán hoặc lập trình của bạn thiếu kỹ năng, nó sẽ lâu hơn một chút để hoàn thành công việc

1. Đảm bảo rằng, bạn có một sự hiểu biết cơ bản của kế toán. Bài viết dưới đây cung cấp một số hướng dẫn miễn phí tốt trong kế toán và rất khuyến khích bạn xem xét. Ngoài ra, các thuật ngữ phần mềm kế toán có thể là rất rộng. Bạn cần xác định những module cụ thể bạn cần và thứ tự trong đó bạn sẽ phát triển chúng. Ví dụ, bạn có thể được phát triển sổ cái chung, các tài khoản tài sản cố định phải trả và các module khác.

2. Xác định công cụ lập trình phần mềm của bạn lựa chọn. Do tính chất của phần mềm kế toán, cấu trúc bảng cơ bản chắc chắn sẽ là một cơ sở dữ liệu quan hệ. Dữ liệu cung cấp một tổng quan tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ. Hai công cụ lập trình phổ biến và thân thiện với người sử dụng là MS Access và Visual Basic. Hoặc là người ta sẽ làm việc để sử dụng một trong những công cụ khác nhau tùy thuộc lựa chọn của bạn.

3. Tải về phần mềm hệ thống kế toán miễn phí và điều hướng thông qua hệ thống. Các hệ thống phần mềm kế toán và sẽ có nhiều chức năng hơn so với ban đầu mà bạn cố gắng để phát triển, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn những chức năng cơ bản và những gì người sử dụng cuối cùng sẽ thấy.

4. Thiết kế và tạo ra các bảng điều khiển. Bảng điều khiển là những bảng có giá trị trong giao dịch. Hai bảng điều khiển rất chung chung mà tất cả các phần mềm kế toán sẽ sử dụng là bộ phận và tài khoản. Ví dụ, khi nhập một phần vào tạp chí của dữ liệu sẽ bao gồm các bộ phận và tài khoản và các giá trị có sẵn để sử dụng sẽ nhắc nhở từ bảng điều khiển liên kết khi người dùng nhập một giao dịch. Mỗi bảng điều khiển mà bạn tạo ra sẽ được đi kèm với chỉnh sửa kiểm soát độ dài của lĩnh vực này (ví dụ, sáu ký tự) và định dạng dữ liệu (tất cả các số hoặc chữ-số). Thông thường, các bảng này sẽ có giá trị duy nhất để ngăn chặn các mục bản sao của cùng một lĩnh vực, chẳng hạn như các tài khoản trùng lặp.

5. Thiết kế và tạo ra các bảng giao dịch. Đây là bảng chi tiết sẽ như mục ghi chép sổ kế toán tổng hợp. Bởi vì bạn đang làm việc với một cơ sở dữ liệu quan hệ, bạn sẽ được sử dụng rất nhiều các bảng có mối quan hệ cha-con trong bảng giao dịch. Một ví dụ này cho một mục tạp chí có thể được các bảng tên là JE_PARENT và JE_CHILD. Bảng cha sẽ bao gồm các lĩnh vực như công ty, tạp chí số, ngày, tài khoản, bộ phận và ghi nợ tổng tín dụng. Bảng con sẽ có thêm chi tiết và ít nhất là hai dòng riêng biệt, nếu không nhiều hơn, đại diện cho các chi tiết của số tiền ghi nợ và tín dụng. Bảng con sẽ chứa số tạp chí của người dùng được giao nhưng cũng có thể thêm số điện thoại chi tiết cho mỗi dòng tuần tự.

6. Xây dựng các hình thức , hướng dẫn. Trong ví dụ nhập tạp chí, bạn sẽ chỉ xây dựng một hình thức cho người sử dụng nhưng nó sẽ gồm cả người dùng và hồ sơ của con vì vậy người dùng không cần phải biết sự phức tạp của cấu trúc bảng bên dưới.

7. Xây dựng một bảng với id người dùng và mật khẩu. Một hình thức front-end để đăng nhập vào hệ thống kế toán của bạn phải được tạo ra.

8. Xây dựng báo cáo người sử dụng. Đây sẽ bao gồm các báo cáo cơ bản như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1 comments: